Úvodní Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok


Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

(ďalej tiež len „všeobecné obchodné podmienky")

obchodnej spoločnosti AMADEO HOLDING s. r. o.,

so sídlom Praha 6, Španielova 1299/80, PSČ 163 00, IČ 273 70 721,

zapísanej v OR vedenom Mestským súdom v Prahe

vložka 109029, oddiel C

(telefónne číslo: +420 725 027 344, adresa na doručovanie elektronickej pošty: amadeopodlahy@seznam.cz)

1. Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 Zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, zmluvné vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou AMADEO holding, s. r. o., so sídlom Praha 6, Španielova 1299/80, PSČ 163 00, IČO 273 70 721, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, vložka 109029, oddiel C, ako predávajúcim, (ďalej tiež len „predávajúci"), a inými osobami, ako kupujúcimi, (ďalej tiež len „kupujúci"), podľa kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stranami prostredníctvom internetu v rámci e-shopu spoločnosti AMADEO holding, s. r.o., a sú pre obe zmluvné strany záväzné. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.eamadeo.sk (ďalej tiež len „internetová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok platia, pokiaľ zmluvné strany nedojednajú písomne inak.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012, Občiansky zákonník, v platnom znení, (ďalej tiež len „občiansky zákonník"), a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, s výnimkou jeho ustanovení o záväzkoch zo zmlúv uzatvorených so spotrebiteľom (§ 1810 až § 1867).

2. Vznik zmluvného vzťahu

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej tiež len „užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie jeho používateľského účtu tretím osobám, je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta (užívateľské meno a heslo). Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho či tretích osôb.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe objednávky kupujúceho. Riadne vyplnená a odoslaná objednávka predávajúcemu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej tiež len „elektronická adresa kupujúceho").
K uzavretiu kúpnej zmluvy však dochádza až doručením akceptácie (prijatia) návrhu predávajúcim kupujúcemu, ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci objednáva tovar pomocou virtuálneho nákupného košíka. Pri vyplňovaní objednávky je povinný riadiť sa pokynmi tam uvedenými a údaje zadáva do jednotlivých polí elektronického formulára. Pred zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah košíka, tj. zvolený druh tovaru, kód, farbu, množstvo, jednotkovú cenu, a následne po zadaní príkazu "záväzne objednať" tiež ním zadaný spôsob dodania a platenia, dodaciu adresu, ak je odlišná od fakturačnej atď. Na následné reklamácie pre chybne zadané údaje nebude braný ohľad.

Obsah zmluvy sa určuje podľa aktuálnej ponuky - katalógu tovaru zverejneného na internetových stránkach predávajúceho (e-shopu), obsahom objednávky a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky predávajúcemu deklaruje kupujúci svoj výslovný súhlas s obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky predávajúcemu, a to vrátane dohôd o cenách tovaru.

Kupujúci má právo stornovať popr. zmeniť potvrdenú objednávku najneskôr do 60 minút od odoslania záväznej objednávky predávajúcemu. Inak možno meniť alebo rušiť záväznú objednávku len na základe písomnej dohody strán alebo zo zákonných dôvodov.

Kúpna zmluva uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim je archivovaná a je prístupná na požiadanie u predávajúceho.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v slovenskom a českom jazyku.

3. Cena tovaru

Pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sú ceny konečné, tj. vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny sú stanovené podľa platného cenníka ku dňu objednávky. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky predávajúcim.

Cena obalového materiálu, s výnimkou vratných obalov, je u kusového tovaru zahrnutá v cene tovaru. Pri objednávke kobercov a podlahových krytín nad 2 m2 budú k cene pripočítané náklady za balné 2 Euro.

Kupujúci je v priebehu nákupu upozornený na skutočnosť, že konečná cena bude navýšená o náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné), ktoré činia:

 • v prípade zvolenia spôsobu dodania prostredníctvom prepravnej spoločnosti Top trans, Fofr či vozidlom predávajúceho - viď. cenník pri výbere dopravy
 • v prípade zvolenia spôsobu dodania prostredníctvom Českej pošty, a. s. - viď. cenník pri výbere dopravy

4. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný zaslať tovar čo najskôr po obdržaní objednávky - štandardná je expedícia (vyskladnenie) do 72 hodín po akceptácii objednávky predávajúcim, alebo bezodkladne po uhradení faktúry či zálohovej faktúry. V prípade, že tovar nie je skladom, je predávajúci povinný kupujúceho o tejto skutočnosti okamžite informovať, rovnako tak aj o dodacej lehote.

Termín dodávky môže byť prekročený v dôsledku prírodnej katastrofy, nezavinených prekážok u predávajúceho alebo u jeho subdodávateľov, aj vyššou mocou. V takom prípade je predávajúci oprávnený termín dodávky primerane predĺžiť, či od kúpnej zmluvy odstúpiť bez toho, aby kupujúcemu voči predávajúcemu vznikol nárok na odškodnenie.

Predávajúci tovar zasiela prostredníctvom zásielkovej prepravnej spoločnosti Top trans, Českej pošty, a. s., alebo vlastným vozidlom predávajúceho. Voľba spôsobu prepravy náleží kupujúcemu, je však v prípade vlastného vozidla predávajúceho obmedzená množstvom objednaného tovaru (kapacitou vozidla).

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôso bom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru za prítomnosti dopravcu okamžite skontrolovať najmä neporušenosť obalu, počet balení. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu, spísať s dopravcom protokol o škode spôsobenej prepravou a tento doklad bez zbytočného odkladu zaslať predávajúcemu.

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, okrem odôvodneného prípadu, keď predávajúci je oprávnený podmieniť splnenie svojho záväzku dodať tovar úhradou finančnej zálohy kupujúcim a stanovenie lehoty na jej úhradu. Týmto odôvodneným prípadom je najmä dodávka väčšieho množstva tovaru. Pre takýto prípad zašle predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru. Takto poskytnutá záloha bude započítaná na úhradu kúpnej ceny tovaru. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať.

5. Platobné podmienky

Kupujúci je oprávnený v objednávke zvoliť spôsob platenia kúpnej ceny tovaru. Predávajúci poskytuje nasledujúce spôsoby platenia:

 • platbou v hotovosti zamestnancovi predávajúceho pri dodaní tovaru dopravným prostriedkom predávajúceho,
 • platbou na dobierku pri preprave zásielkovou prepravnou spoločnosťou (Top trans , alebo Českou poštou, a. s.),
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho vopred na základe vystavenej faktúry - pri preprave zásielkovou prepravnou spoločnosťou (Top trans , alebo Českou poštou, a. s.) , alebo vlastným vozidlom predávajúceho.

V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade bezhotovostného prevodu platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. U bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru predávajúcemu. Do tejto doby zostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho.

Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobne na elektronickú adresu kupujúceho.

6. Náklady na použitie komunikačného prostriedku na diaľku

Náklady na použitie verejnej komunikačnej siete (internetu) na uskutočnenie objednávky si kupujúci hradí sám a sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo podľa ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru , alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v písomnej forme v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, a to na adresu sídla predávajúceho, špecifikovanú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok. V odstúpení je nutné označiť číslo bankového účtu, na ktorý žiada kupujúci vrátiť kúpnu cenu. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok.

V hore uvedenom prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy (§ 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka) sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu, a to v originálnom obale, nepoužívaný a nepoškodený. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy (§ 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka), predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho predávajúci na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

Ak kupujúci zvolil iný, ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dopravy.

Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy medzi stranami výslovne dohodnuté, nemôže kupujúci odstúpiť podľa predchádzajúcich odsekov od zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho , alebo na jeho osobu (napr. odstrihnutie z role v objednanej dĺžke apod.),ako aj tovar, ktorý podlieha skaze, tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom a konečne aj tovar dodaný v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť /§ 1837 písm. d), e), g) Občianskeho zákonníka /. Na túto skutočnosť je kupujúci výslovne upozornený.

V prípade, že kupujúci bez dôvodu tovar neprevezme alebo v prípade, že od kúpnej zmluvy odstúpi ešte pred dodaním tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky skutočne vynaložené náklady spojené s balením a dodaním tovaru (balné, prepravné, poštovné a pod.)

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

8. Reklamačný poriadok

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2172 až 2173 Občianskeho zákonníka.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýbajú dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal , alebo ktorý kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi predvádzanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke , alebo predlohe, ak bola akosť , alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky , alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Tento predchádzajúci odsek druhý sa neuplatňuje pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Reklamáciu chýb uplatňuje kupujúci u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu, pri zistení zjavnej chyby a množstevnej vady, potom najneskôr do troch dní (pri osobnom odbere ihneď). Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. V reklamačnom liste bude uvedený dôvod reklamácie, názov výrobku, dátum balenia, číslo šarže a druh balenia. Reklamovaný tovar v originálnych obaloch musia byť až do spísania protokolu reklamovaného tovaru alebo odberu vzorky reklamovaného tovaru ponechané v pôvodnom obale. Miestom na uplatnenie reklamácie je korešpondenčná adresa predávajúceho uvedená v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nevhodným užívaním, manipuláciou a skladovaním tovaru u kupujúceho. Kupujúci je povinný pri preberaní prehliadnuť dodaný tovar alebo skontrolovať stav a uzatvorenie obalu.

V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť zmluvným stranám vzájomnou dohodou, môže kupujúci (spotrebiteľ) podať návrh na mimosúdne riešenie takého spotrebiteľského sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia

Ústřední inspektorát – oddelenie ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupujúci (spotrebiteľ) môže využiť takisto platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov, bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom znení, (ďalej tiež len "zákon o ochrane osobných údajov").

Kupujúci súhlasí, aby jeho osobné údaje, a to meno a priezvisko, adresa bydliska, sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, rodné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej tiež len "osobné údaje"), uvedené v objednávke a kúpnej zmluve predávajúci zhromažďoval, spracovával a uchovával v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Tento súhlas udeľuje až do doby jeho písomného odvolania.

Poskytnuté osobné údaje budú spracované za účelom realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Tento súhlas so spracovaním údajov sa vzťahuje aj na všetkých ďalších nadobúdateľov či spracovateľov týchto dát. Poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom predávajúceho a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené tovar predávajúceho ponúkať a poskytovať.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovanie osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú, v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnuté informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. Záverečné dojednania

Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadia českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či týchto všeobecných obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Prílohu týchto všeobecných obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky priebežne dopĺňať a meniť podľa všeobecne právnych predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vždy platné v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho (www.eamadeo.cz) v deň odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2014.

AMADEO HOLDING s. r. o.

Roman Lednej, konateľ

Prílohy:

[Přeskočit navigaci]

Novinky

Veľkonočné sviatky klopú na dvere

12.04.2019

Pripravte sa na Veľkonočné sviatky a sezónu. Doplňte balkóny, terasy a detské ihriská o stále zelený umelý trávny koberec.

detail novinky

PVC na filcovom podklade

12.04.2019

Kolekcia PVC na filcovom podklade Essentials 280T a Texalino Supreme vnesú do vášho domova či kancelárie nový pocit z podlahovej krytiny.

detail novinky

TOPlist